Rackeby VA information 

 

 

Vattenavläsningen skall 2023 vara föreningen tillhanda senast 1maj 2023

 

Checklista vid installation av avlopp

Checklista vid ägarbyte

Medlemsinformation 2022-05-12

Avläsningslapp för vatten Rackeby VA, 2023

 

Kallelse till årsstämma i Rackeby Vattenförening, ekonomisk förening

TISDAG den 28 mars 2023 kl 19.00 i Rackeby-Skalunda bygdegård

Vi bjuder förtäring efter årsstämman.

Anmälan görs senast 22 mars till Lars Svensson tel 0510-16230 eller

till Lena Lindell via e-post till sekr.rvatten@telia.com

Hjärtligt välkomna!  / Styrelsen

 

DAGORDNING FÖR ÅRSSTÄMMAN

1. Stämmans öppnande

2. Val av stämmoordförande

3. Styrelseanmälan om utsedd sekreterare

4. Val av två personer jämte stämmoordförande att justera protokoll

5. Godkännande av dagordning

6. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning

7. Fastställande av röstlängd

8. Styrelsens årsredovisning

9. Revisorerna berättelse

10. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

12. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt balansräkningen

13. Fastställande av medlemsavgift

14. a/ Fastställande av vattentaxa och anläggningsavgift

b/ Fastställande av taxa för avlopp och anläggningsavgift

15. Beslut om försenings- och avläsningsavgift

16. Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer

17. Val av styrelseledamöter för en mandatperiod om 2 år

18. Val av ordförande bland styrelsens ledamöter, mandatperiod 1 år

19. Val av två revisorer och en revisorssuppleant

20. Val av ledamöter till valberedningen

21. Ärenden som av styrelsen eller ledamot hänskjutits till stämman

samt motioner från medlemmar

22. Information till medlemmar

23. Stämmans avslutning